Voorwaarden

Alle opdrachten voor de reparatieservice (“service”) van een klant (“u”) die door GSMtimes.nl (“GT”) worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden. Door u voorgestelde wijzigingen zijn alleen bindend indien GT deze schriftelijk goedkeurt. Voor alle duidelijkheid: niets in deze overeenkomst is van invloed op de voorwaarden van een eventuele overeenkomst die u met GT hebt, in verband met de aanschaf van de apparatuur of uw wettelijke rechten.

1. ALGEMEEN

1.1 Onder GT wordt in deze algemene reparatievoorwaarden verstaan GSMtimes.nl .
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met GT voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met u voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. SERVICE

2.1 De service wordt aangeboden met betrekking tot alle apparatuur waarop GT volgens de betreffende fabrikant reparaties mag uitvoeren. Het is mogelijk dat GT incidenteel de apparatuur naar de betreffende fabrikant moet doorsturen voor specialistische reparatie. Hierdoor kan uw telefoon langer dan de beloofde 15 werkdagen in reparatie zijn.
2.2 GT verleent de service als omschreven en overeenkomstig de meest recente reparatiebrochure (in de winkel verkrijgbaar).
2.3 GT behoudt zich het recht voor het verlenen van de service te weigeren indien de apparatuur (op welke wijze dan ook) op onbevoegde wijze is behandeld of indien het serie- dan wel IMEI-nummer onleesbaar is gemaakt of is verwijderd.
2.4 GT is niet verplicht de service te verlenen (of te blijven verlenen) in situaties waarbij GT bemerkt dat uw apparatuur naar het redelijk oordeel van GT om economische redenen niet meer te repareren is (bijvoorbeeld op welke wijze dan ook, in situaties waarbij de apparatuur door onjuist gebruik of opzettelijke nalatigheid is beschadigd, of wanneer de apparatuur is blootgesteld aan water of een andere vloeistof).
2.5 De door GT genoemde tijden om de service uit te voeren zijn alleen ter indicatie en tijd is niet van wezenlijk belang met betrekking tot het voltooien of uitvoeren van de service.
2.6 Voor bepaalde mobiele telefoons (voor specificatie zie de reparatiebrochure welke verkrijgbaar is in de winkel) hanteert GT een “reparatiebelofte van 15 werkdagen”. Als uw mobiele telefoon hiervoor in aanmerking komt, zal GT trachten dat binnen 15 werkdagen een functionerende mobiele telefoon wordt geretourneerd. Als GT uw repareerbare mobiele telefoon niet binnen deze termijn kan repareren, zal GT deze vervangen door een ruiltelefoon met soort gelijke specificaties en in dezelfde staat als uw eigen mobiele telefoon. Indien er zich een situatie van overmacht, zoals het niet voorradig zijn van spareparts, voordoet, kan GT u geen vervangende telefoon aanbieden. Voor meer informatie over de reparatiebelofte verwijst GT u naar de reparatiebrochure (in de winkel verkrijgbaar).
2.7 De garantie op deze reparatie geldt 90 dagen op de uitgevoerde werkzaamheden en de gebruikte materialen.

3. PRIJS VAN DE SERVICE

3.1 De prijs voor de service is de opgegeven prijs (die GT in geval van een vergissing kan wijzigen) of, wanneer er geen prijs is opgegeven (of een opgegeven prijs niet langer geldig is), de prijs die in de laatst gepubliceerde prijslijst wordt vermeld op de datum waarop GT uw order accepteert.

4. VOORWAARDEN VOOR BETALING EN OPHALEN

4.1 De betaling dient netto contant (geldt voor eindconsumenten) plaats te vinden bij teruggave van de ter reparatie aange-boden producten.
4.2 Indien GT kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4.3 Als u uw gerepareerde apparatuur niet binnen 60 dagen na kennisgeving door GT, ophaalt, zal het eigendomsrecht van de apparatuur naar GT overgaan.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Niets in deze overeenkomst sluit aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van GT of die van de medewerkers van GT of tussenpersonen.
5.2 De aansprakelijkheid van GT wegens contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, voorcontract of andere afspraken dan wel anderszins voortvloeiende uit of in verband met de service of het vervullen of nakomen van de verplichtingen van GT ingevolge deze overeenkomst en elk toepasselijk deel daarvan, zal gezamenlijk beperkt zijn tot alle bedragen die u aan GT hebt betaald.
5.3 In geen geval is GT jegens u aansprakelijk ingevolge of in verband met deze overeenkomst wegens contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, voorcontract of andere afspraken (anders dan bedriegelijke of onzorgvuldige voorstellingen) of anderszins voor gederfde zaken, contracten, winsten of verwachte besparingen of voor welke indirecte bedrijfsschade of economische schade dan ook.
5.4 U aanvaardt dat u alleen verantwoordelijk bent voor het maken van reservekopieën van belangrijke gegevens die op de apparatuur zijn opgeslagen voor aanvang van de service en u erkent hierbij dat deze gegevens (samen met ringtones of logo) verloren kunnen gaan tijdens het verlenen van de service.
5.5 U dient schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande binnen 2 werkdagen na het ontstaan daarvan, of na het moment dat u de schade had kunnen onderkennen, schriftelijk en gemotiveerd bij GT te melden.
5.6 Elke bepaling van dit artikel 5 dat aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, zal afzonderlijk worden geïnterpreteerd en van toepassing zijn en blijven, ook wanneer om welke reden dan ook een of andere bepaling hiervan ontoepasselijk of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, en blijft van kracht ongeacht de afloop of beëindiging van de overeenkomst.

6. PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1 GT respecteert uw persoonlijke gegevens en verplicht GT te voldoen aan toepasselijke, periodieke wetgeving van gegevensbescherming. Wanneer GT overeenkomt de service te verlenen, beschouwt GT de gegevens die u verstrekt als persoonlijk. GT gebruikt de informatie voor de volgende doeleinden:
6.1.1 Verwerking van uw account;
6.1.2 Voor statistische doeleinden om de service die GT u verleent te verbeteren;
6.1.3 Om de service en de activiteiten van GT te beheren;
6.1.4 Om u te informeren over produkten of diensten op het gebied van telecommunicatie die wellicht voor u interessant zijn (tenzij u hier tijdens het registratieproces bezwaar tegen hebt gemaakt).
6.2 Onder voorbehoud van uw bovengenoemde rechten van bezwaar in het registratieproces, stemt u ermee in geen bezwaar te hebben dat GT contact met u opneemt voor een van de bovengenoemde doeleinden, het zij per fax, telefoon, e-mail, SMS of schriftelijk en bevestigt u dat u geen van bovengenoemde zaken beschouwt of zal beschouwen als een schending van uw rechten ingevolge de wet of telecommunicatie en wet op privacy.
6.3 In het geval dat uw persoonlijke gegevens door GT niet langer worden gebruikt voor de in lid 6.1 vermelde doeleinden, zal GT deze verwijderen, behalve voor zover het noodzakelijk is deze gegevens te bewaren ter naleving van ander relevante of toepasselijke wetten.
6.4 U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, al kan GT daar een kleine vergoeding voor in rekening brengen. Persoonlijke gegevens die u aan GT meedeelt, die onjuist of onvolledig zijn, zal GT corrigeren.
6.5 U dient te weten dat wanneer de politie of een overheidsinstantie die verdachte onwettige activiteiten onderzoekt, GT verzoekt informatie en/of informatie over u te verstrekken, GT dit zal doen. GT behoudt zich ook het recht voor individueel identificeerbare informatie bekend te maken aan derden bij een klacht over uw transacties met GT, en deze transacties door GT als niet strokend met deze voorwaarden worden beschouwd.
6.6 GT kan aan derden samengevoegde gegevens over klanten bekendmaken, op voorwaarde dat één individu niet in deze gegevens valt te identificeren.

7. ALGEMEEN

7.1 U alleen bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw simkaart en/of geheugenkaart tijdens het verlenen van de service.
7.2 U erkent dat GT wellicht de fabrieks-/standaardinstellingen van de fabrikant voor uw apparatuur op de beginwaarden moet instellen om de service uit te voeren. In het geval van een mobiele telefoon die is vrijgegeven voor gebruik op alle netwerken, kan dit ertoe leiden dat de mobiele telefoon weer in een vergrendelde status wordt gebracht.U gaat er hierbij mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die u uw netwerkleverancier verschuldigd bent om de mobiele telefoon nadien te ontgrendelen of van de kosten die hier anderszins uit voortvloeien.
7.3 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van GT is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
7.4 De bevoegde rechter in het arrondis-sement of kantoor waar GT is gevestigd of een branche Commissie is, - naar keuze van GT - in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij u binnen een maand nadat GT zich schriftelijk jegens u op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.
7.5 Niettemin blijft GT bevoegd u te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
7.6 Elk van de artikelen van deze over-eenkomst zal afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar worden geïnterpreteerd en de ongeldigheid van een deel zal geen invloed hebben op de geldigheid van een ander deel.